Development of studies for SYMBIOSIS Project / SYM-BIT-1
PE Komunalec – Bitola invites you to submit an offer for services: Mapping bio-waste streams in CBC area, and Record the needs of cross-sectoral industries in CBC area with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.
The deadline for submission of tenders is 01.10.2018.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

Изработка на студии за проектот СИМБИОЗА / SYM-BIT-1
ЈП Комуналец – Битола Ве поканува да доставите понуда за услуги: Мапирање на токовите на био отпад во пограничната област и Идентификување на потребите на меѓу- секторските индустрии во пограничната област со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.
Крајниот рок за испраќање на понудите е 01.10.2018.
Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender Dossier / Тендерско досие