Историјат и активности

ЈП Комуналец од Битола е формирано 1966 година од страна на Советот на Општина Битола со основна цел вршење на комунална дејност на територијата на општина Битола.

Работните активности кои ги извршува ЈП Комуналец Битола се:

 • Управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, односно собирање, селектирање, складирање, треман, транспортирање и депонирање на отпад;
 • Одржување на јавна чистота, уредување, одржување, заштита и реконструкција на  јавно зеленило на територијата на Општина Битола;
 • Одржување на меѓугробниот простор, давање на право на употреба на гробни места во лична службеност и нивна нумерација и услуги за покојните во капелата,
 • Отстранување на непрописно паркирани возила;
 • Фаќање и згрижување на кучиња скитници.

Раководни тела и вработени

Органи на претпријатието:

 • Управен одбор – составен од 9 членови;
 • Надзорен одбор – составен од 5 члена;
 • Директор.

Во ЈП Комуналец Битола вработените својата дејност ја вршат во пет работни сектори:

 • Сектор за Правни и општи работи;
 • Сектор за Финансиско работење;
 • Сектор Комунална хигиена;
 • Сектор Јавно зеленило;
 • Сектор Управуавње и уредување на гробишта.

Панде Богоевски

дипломиран машински инжинер

Контакт: 047 207 400

kontakt_03

Раде Ѓорѓиоски
Дипломиран правник
Контакт: 047 207 432

kontakt_08

Силви Атанасовска
Контакт: 047 207 412

kontakt_04

Зоран Спировски
Дипл.машински инженер
Контакт: 047 207 426

Органограм

Organogram