Историјат и активности

ЈП Комуналец од Битола е формирано 1966 година од страна на Советот на Општина Битола со основна цел вршење на комунална дејност на територијата на општина Битола.

Работните активности кои ги извршува ЈП Комуналец Битола се:

 • Управување со комунален и друг вид на неопасен отпад, односно собирање, селектирање, складирање, треман, транспортирање и депонирање на отпад;
 • Одржување на јавна чистота, уредување, одржување, заштита и реконструкција на  јавно зеленило на територијата на Општина Битола;
 • Одржување на меѓугробниот простор, давање на право на употреба на гробни места во лична службеност и нивна нумерација и услуги за покојните во капелата,
 • Фаќање и згрижување на кучиња скитници.

Раководни тела и вработени

Органи на претпријатието:

 • Управен одбор – составен од 9 членови;
 • Надзорен одбор – составен од 5 члена;
 • Директор.

Во ЈП Комуналец Битола вработените својата дејност ја вршат во седум работни сектори:

 

 • Сектор Канцеларија на директор;
 • Сектор  Општи, правни работи и човечки ресурси;
 • Сектор  Финансии, сметководство и комерција;
 • Сектор  Комунална хигиена;
 • Сектор  Јавно зеленило;
 • Сектор  Управување и уредување на гробишта;
 • Сектор  Технички работи и развој.

 

 

 

ВД ДИРЕКТОР – СТЕПАНОВСКИ ГОРАН

Степановски Горан е роден на 10.12.1994 година во Битола. Основно училиште завршил во ОУ „Тодор Ангелевски“ а средно во СОЕУ Јане Сандански во Битола. Додипломските студии ги заврши во 2017та година на Економскиот Факултет во Прилеп по што се вработи во Финансиско друштво СН Финансии во Битола. На 15.12.2021 година е назначен за ВД Директор на ЈППЈЛП Паркинзи Битола каде што останува на функција до 20.01.2023 година. На 21.01.2023 година е именуван за ВД Директор на ЈП Комуналец Битола.

Контакт:

047-207-400

 

 

 

 

 

Зоран Спировски
Дипл.машински инженер
Контакт: 047 207 426

 

Органограм

Organogram