Секторот за финансиски прашања ги опфаќа активности во делот на сметководство, наплата, план и анализа.

Секторот ги врши следните задачи и обврски:

  • прибирање на целокупната сметководствена евиденција и контролирање на истата;
  • правење на фактури, книжење и контролирање;
  • прибирање на дневен промет и негово евидентирање;
  • изработка на статистички извештаи, периодични пресметки и завршни сметки;
  • врши периодичен и годишен попис на целокупниот имот на претпријатието и усогласување на книговодствената евиденција;
  • врши пресметување и исплата на плата на сите надоместоци што произлегуваат од работниот однос и редовното работење;
  • изготвува месечни и годишни извештаи за приходи и расходи и статистички извештаи за надлежни инститиции.