Отворена постапка_Набавка на гориво за моторни возила