Сектор за Управување и уредување ги врши дејности  на:

  • управување со гробишта,
  • издавање на право на употреба на гробно место како лична сопственост,
  • одржување и уредување на меѓугробен простор и услуги поврзани со покоен во капела;
  • нумерација и катастарска евиденција.