Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter / SYM-BIT-5
PE Komunalec – Bitola invites all interested parties to submit an offer for services:  Development of Technical study on composting in Bitola Region and Monitoring of work of bio-composter, for the SYMBIOSIS project (https://symbiosisproject.eu/), funded by EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this post.
The deadline for submission of tenders is 04.12.2019.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

Техничка студија за компостирање во Битолскиот регион и Мониторинг на работата на био-компостер  / SYM-BIT-5
ЈП Комуналец – Битола ги поканува сите заинтересирани да достават понуда за услуги: Изработка на техничка студија за компостирање во Битолскиот регион и Мониторинг на работата на био-компостер, за потребите на проектот СИМБИОЗА (https://symbiosisproject.eu/mk/) финансиран од EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа во прилог.
Крајниот рок за испраќање на понудите е 04.12.2019.
Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.
Tender dossier: