Договор за услуги за организирање на Завршна конференција за проектот СИМБИОЗА

SYM-BIT-7

ЈП Комуналец – Битола има намера да додели договор за услуги за организирање Завршна конференција на проектот СИМБИОЗА, со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа на http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 27.11.2020.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на веб сајтот на ЈП Комуналец – Битола http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

Service contract related to organizing Final Conference of SYMBIOSIS Project

SYM-BIT-7

PE Komunalec – Bitola intends to award a service contract for organizing Final Conference of SYMBIOSIS Project, with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is available from http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/

 

The deadline for submission of tenders is 27.11.2020.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of PE Komunalec – Bitola http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

1. summarycn_en

2. Simplified tender dossier

3. Terms of References

4. Annex – Organization and Methodology

5. Evaluatorsgrid