Сектор јавно зеленило изврши хортикултурно уредување на новата изградена фонта која се наоѓа наспроти ЈУ Дом за народно здравје во непосредна близина на Безистенот.