ЈП Комуналец изврши промоција на ЕКО Центарот во градинките во општина Битола. За таа цел беа остварени две средби една во ЈОУДГ Мајски цвет и во ЈОУДГ Естреја Овадија Мара.