Набавено е ново возило за машинско метење на улици (метларка). Возилото е модел DULEVO INTERNATIONAL SPA со волумен на ндградба од 4m3.