ЈП Комуналец – Битола има намера да додели договор за услуги за Реализација на обуки за користење на СИМБИОЗА платформата, со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020. Тендерското досие се наоѓа во прилог на овој пост.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 24.07.2020.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на веб сајтот на ЈП Комуналец – Битола http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

***********************************************
PE Komunalec – Bitola intends to award a service contract for realizing Training for using SYMBIOSIS platform, with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is available as attachment.

The deadline for submission of tenders is 24.07.2020.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of PE Komunalec – Bitola http://www.komunalecbt.com.mk/category/simbioza-nabavki/.

1. summarycn_en

2. Simplified tender dossier

3. Annex 1 – template for CV

4. Annex 2 – Organization and Methodology

5. Evaluatorsgrid