JП Комуналец Битола и општина Битола во соработка со правното лице за постапување со отпад од пакување Пакомак ДОО Скопје отпочна кампања за управување со отпад од пакување. За таа цел возилата кои собираат и транспортираат отпад од пакување ќе бидата “бредирани” со рекламни материјали со логата на општина Биотла, ЈП Комуналец Битола и Пакомак ДОО Скопје.