-Чистење,Метење,Миење,прскање за дезинфекција -Се во свое време