Екипите на Секторот Јавно зеленило посадија зимзелни растенија на ул. Солунска.