Им се соопштува на граѓаните на општина Битола дека ЈП Комуналец Битола отпочна со процес на собирање на електричен и електронски отпад на територијата на општина Битола. За таа цел граѓните се должни да ги известата надележните лица за негово навремено собирање или да го донесат во еколошкиот двор сместен во стопанскиот двор на ЈП Комуналец Битола.

телефон за контакт 047 207 400

                                       047 207 426