Поедноставена отворена постапка_Заштитни средства во врска со пандемија COVID 19