Хортикултурно е уреден кружниот тек на влезот во Битола од страна на Охрид.