Набавено возило за собирање и транспортирање на комунален отпад.