Во Сектор Јавно зеленило набавена функционална машина за дробење на гранки т.н “шредер”.