На барање на жителите на село Карамани извршено е кастрење и уредување на дворот во црквата.