Извршена комплетна репарација на булдужер Катерпилат К-977 наменет за потребите на депонијата.