На барање на жителите на Јени Маале екипите на Секторот јавно зеленило извршија чистење на дива депонија во дворот на месната заедница.