Отпочнати активности на уредување на локацијата на еколошкиот двор каде ќе се собираат определни видови на отпад како што се електричен и електронски отпад, гломазен отпад, отпадна хартија, отпадна пластика, отпадни батерии, искористени гуми и сл. За таа цел поставени се определен број на специјализирани садови исклучиво наменети за наведените видови на отпад.