Чистење на каналите за собирање на атмосферска вода околу депонијата Мегленци.