Сектор јавно зеленило изврши хортикултурно уредување на неколку локации во градот Битола со природен камен.