Поставени нови 20 контејнери за собирање на комунален отпад, 20 пластични контејнери за собирање на отпадна хартија и 20 контејнери за собирање на отпадна пластика (РЕТ)