Во населбата Горно Оризари изградено е ново детско игралиште. На површина од 300м2 поставени се клупи, маси, крлешки, лизгалки и др. комунална опрема.