Набавено ново специјално возило за собирање и транспортирање на комунален отпад модел ВОЛВО (2002 год), со капацитет на надградба од 14м3.