Засадeни 340 зимзелени декоративни садници во жардинери на влезот ‘Дулие’ во град Битола.